Přeskočit na: Obsah

Novinky v produktech NN Orange

Losování o pronájem vozu Tesla na víkend a elektronický poznámkový blok reMarkable 2

I v novém roce nás čeká spoustu novinek u produktů NN Orange. Abyste se lépe orientovali ve změnách, připravujeme pro Vás řadu školení, kterých se můžete zúčastnit. V rámci účasti na školení získáváte možnost se zapojit do slosování o pronájem vozu Tesla na víkend a elektronický poznámkový blok reMarkable 2.
Pravidla zapojení do soutěže najdete níže.

Pravidla soutěže o pronájem vozu Tesla a elektronický poznámkový blok reMarkable 2

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel soutěže (dále jen „soutěž“) o 1 x ,,pronájem vozu Tesla na víkend a 1x výhru o elektronický poznámkový blok reMarkable 2“. Tato soutěž je určena výhradně finančním poradcům starším 18 let s platným řidičským oprávněním (dále viz čl. III pravidel).

I. Pořadatel

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizační složka společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (dále jen „pořadatel“). 

II. Termín konání soutěže

1. Soutěž se koná v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Účelem soutěže je seznámit finanční poradce s produkty a službami pořadatele.

III. Pravidla soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit finanční poradce starší 18 let, který splní následující podmínky:
  - jedná se o poradce zasmluvněných obchodních partnerů pořadatele, kteří se osobně zúčastní školení produktů/služeb NN Životní pojišťovny v době konání soutěže a svoji účast potvrdí podpisem na prezenční listině či jinak bude důvěryhodně doložena jeho přítomnost. V případě nejasností má organizátor soutěže právo rozhodnout o zařazení do slosování.
 2. Výherci soutěže budou vylosováni vždy do 2 týdnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Losovat se bude z jmen zapsaných na prezenční listině, tj. zúčastněných osob, kteří se při školení podepsali na prezenční listinu a splní podmínky viz bod č.1 článku III. Do slosování budou zahrnuti ti účastníci, kteří se na místě zúčastnili fyzického školení (nepočítá se online školení) v předchozích 2 čtvrtletích. V případě, že bude jako výherce vylosován někdo, kdo již v soutěži vyhrál, bude se losování opakovat. Jeden vylosovaný získá pronájem vozu Tesla na dobu jednoho víkendu a druhý vylosovaný elektronický poznámkový blok reMarkable 2 . Losování proběhne za účasti tříčlenné komise.
 3. Po vylosování budou výherci kontaktováni nejpozději do 5 pracovních dní, prostřednictvím emailu.

IV. Podmínky soutěže

 1. V případě, že pořadatel zjistí, že soutěžící není finanční poradce starší 18 let, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit.
 2. Ze soutěže bude vyřazen i soutěžící, pokud příslušný obchodní partner se zařazením do soutěže nesouhlasí.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že jeho účastí v soutěži bude docházet ke zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. V případě, že výherce vyhraje pronájem vozu Tesla na víkend, je povinen před převzetím vozu uzavřít se společností, která vůz zapůjčí, dohodu o odpovědnosti za případně způsobenou škodu na voze.

V. Výhra a její převzetí

 1. Předmětem výhry je 1x ,,pronájem vozu Tesla na víkend a 1x elektronický poznámkový blok reMarkable 2 “, jak je popsáno v bodě III.
 2. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktu nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.
 3. Výhra bude předána po vzájemné dohodě, poštovní službou nebo osobním předáním.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v soutěži soutěžící, kteří nesplní podmínky těchto pravidel. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže i přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. Rovněž tak nebude předána výhra pronájmu vozu Tesla výherci, který nevlastní řidičské oprávnění.
 5. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozí větě soutěže neúčastnila.

VI. Práva a povinnosti soutěžících a pořadatele soutěže

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher.
 2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.
 3. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
 4. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 5. Soutěžícímu nevzniká žádný nárok na výhru ani jinou náhradu v případě technických problémů vzniklých během soutěže. 

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Při účasti na školení soutěžící podepisuje prezenční listinu a dokument souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterým dává pořadateli soutěže dle článku 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jenom „GDPR“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a emailová adresa. Osobní údaje budou zpracovány pro účely zabezpečení účasti v soutěži, prověření platné účasti subjektu údajů v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry v soutěži. Údaje budou uchovány po dobu trvání soutěže, u výherce se z důvodu reklamačních nároků osobní údaje uchovají dále po dobu 2 let od předání výhry.

Informace o zpracování osobních údajů pro soutěžící

Totožnost a kontaktní údaje správce: NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, IČO: 40763587.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@nn.cz. Účel zpracování osobních údajů: 
zabezpečení účasti v soutěži, prověření platné účasti subjektů údajů v soutěži, vyhodnocení soutěže, předání výhry v soutěži. Právní základ zpracování: souhlas subjektů údajů dle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.
Kategorie příjemců: osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému příjemci. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů nebudou předmětem předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Doba uchovávaní osobních údajů: do skončení soutěže a u výherce z důvodu reklamačních nároků budou osobní údaje uchovány po dobu 2 let od předání výhry. Práva subjektů údajů: subjekt údajů má zejména právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek ukončení účasti v soutěži a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím. Poskytnutí osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jestliže subjekt údajů neposkytne své osobní údaje, nebude se moci stát účastníkem soutěže dle těchto pravidel.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 • V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Magdalenu Slukovou, magdalena.slukova@nn.cz a do předmětu uvést ,,soutěž o pronájem vozu Tesla na víkend a elektronický poznámkový blok reMarkable 2 “.

V Praze dne 1. 1. 2022

01.01.2022

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov