Přeskočit na: Obsah

Poučení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Identifikační údaje společných správců:

NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku, sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 407 63 587;
NN Finance, s.r.o., sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 242 65 870;
NN Penzijní společnost, a.s., sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 630 78 074;
NN Management Services, s.r.o., sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 645 73 729
(dále jako „společný správce“ nebo „skupina NN“). 

Kontaktní údaje:

Kontaktní údaje skupiny NN:
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
+420 244 090 406
emailová adresa: obchod@nn.cz 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

emailová adresa: dpo@nn.cz 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Zasílání provozních a servisních informací o produktech a službách NN, jež společný správce zprostředkovává na základě smlouvy o obchodním zastoupení, a administrativní a technická podpora v aplikaci SmartEmailing. Zejména se jedná o produkty a služby obchodní společnosti NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku a NN Penzijní společnost, a.s. Zasílání informací probíhá na základě oprávněného zájmu správce. Na základě souhlasu subjektu údajů lze zasílat také upozornění na nové příspěvky na blogu na webové stránce wiki.nn.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů: 

Pro výše uvedený účel zpracováváme Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon a další údaje z provozních systémů NN.

Zasílání provozních a servisních informací o produktech a službách NN je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společného správce. Subjekt údajů nemá povinnost poskytnout osobní údaje pro zasílání upozornění na nové příspěvky na blogu, které probíhá pouze na základě souhlasu.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o produktech a službách NN nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Příjemci nebo kategorie příjemců:

Příjemci osobních údajů jsou členové skupiny NN, obchodní partneři a osoby zprostředkovávající a vykonávající pro skupinu NN obchody a služby. Osobní údaje budou předány zejména společnosti SmartSelling a.s., sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 29210372, která zajišťuje podporu v aplikaci SmartEmailing. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země či mezinárodní organizaci. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:

Společný správce bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání oprávněného zájmu správce. Máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním a zasílání informací kdykoli zrušit. U emailové komunikace tak můžete učinit kliknutím na odhlašovací link a pro odhlášení SMS komunikace zašlete požadavek emailem na obchod@nn.cz.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním máte právo: (i) na přístup k údajům, (ii) na opravu nebo doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů, (iii) na výmaz údajů, pokud pominuly účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud byly shromážděny nezákonně, (iv) na omezení zpracování údajů ve zvláštních případech, (v) na přenos údajů k dalším správcům, (vi) na podání námitky proti zpracování údajů, pokud neexistují legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, a (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (viz kontaktní údaje výše), případně přímo pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje výše).