Přeskočit na: Obsah

Novinky NN Orange Risk – pravidla soutěže o Apple MacBook Pro

Rozumíme tomu, že orientovat se v novinkách není vždy úplně jednoduché. Proto jsme pro vás připravili možnost zúčastnit se individuálního školení, ve kterém se dozvíte vše, co k podzimním novinkám NN Orange Risk, potřebujete vědět. Zároveň se registrací zapojíte i do soutěže o Apple MacBook Pro. Podmínky soutěže jsou níže.

Na školení se registrujte na https://beorange.me/workshop.

Pravidla soutěže o Apple MacBook Pro

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel soutěže (dále jen „soutěž“) o ,,Apple MacBook Pro“. Tato soutěž je určena výhradně finančním poradcům starším 18 let (dále viz čl. IV pravidel).

I.    Pořadatel

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, 
IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizační složka společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (dále jen „pořadatel“). 

II.    Termín konání soutěže

 1. Soutěž se koná v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021. Účelem soutěže je seznámit finanční poradce s novinkami životního pojištění NN Orange.

III.    Pravidla soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit finanční poradce starší 18 let, který splní následující podmínky:
         -    zaregistruje se na workshop na adrese https://beorange.me/workshop
         -    zúčastní se workshopu, na kterém budou prezentovány novinky v oblasti životního pojištění, a to buď formou offline nebo online, dle vlastních preferencí účastníka nebo způsobem umožněným dle aktuálně platných protiepidemiologických opatření nařízených vládou ČR
         -    po skončení workshopu odpoví správně na jednu soutěžní otázku týkající se probíraného tématu
         -     má platnou smlouvu o obchodním zastoupen s NN Životní pojišťovnou N.V., pobočkou pro Českou republiku.
 2. Výherce soutěže bude vylosován po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří splnili všechny výše uvedené podmínky. První vylosovaný získá ,,Apple MacBook Pro“. Losování proběhne za účasti tříčlenné komise.
 3. Po vylosování bude vítěz kontaktován nejpozději do 5 pracovních dní, prostřednictvím emailu.

IV.    Podmínky soutěže

 1. V případě, že pořadatel zjistí, že soutěžící není finanční poradce starší 18 let, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit.
 2. Soutěžící bere na vědomí, že jeho účastí v soutěži bude docházet ke zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

V.    Výhra a její převzetí

 1. Předmětem výhry je ,,1x Apple MacBook Pro“.
 2. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktu nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.
 3. Výhra bude předána po vzájemné dohodě, poštovní službou nebo osobním předáním.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v soutěži soutěžící, kteří nesplní podmínky těchto pravidel. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozí větě soutěže neúčastnila.

VI.    Práva a povinnosti soutěžících a pořadatele soutěže

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher.
 2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.
 3. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.
 4. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 5. Soutěžícímu nevzniká žádný nárok na výhru ani jinou náhradu v případě technických problémů vzniklých během soutěže.

VII.    Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Vyplněním a odesláním formuláře na adrese https://beorange.me/workshop dává soutěžící pořadateli soutěže dle článku 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jenom „GDPR“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a emailová adresa. Osobní údaje budou zpracovány pro účely zabezpečení účasti v soutěži, prověření platné účasti subjektu údajů v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry v soutěži. Údaje budou uchovány po dobu trvání soutěže, u výherce se z důvodu reklamačních nároků osobní údaje uchovají dále po dobu 2 let od předání výhry.

Informace o zpracování osobních údajů pro soutěžící 

Totožnost a kontaktní údaje správce: NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, IČO: 40763587.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@nn.cz. Účel zpracování osobních údajů: zabezpečení účasti v soutěži, prověření platné účasti subjektů údajů v soutěži, vyhodnocení soutěže, předání výhry v soutěži. Právní základ zpracování: souhlas subjektů údajů dle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.
Kategorie příjemců: osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému příjemci. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů nebudou předmětem předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Doba uchovávaní osobních údajů: do skončení soutěže a u výherce z důvodu reklamačních nároků budou osobní údaje uchovány po dobu 2 let od předání výhry. Práva subjektů údajů: subjekt údajů má zejména právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek ukončení účasti v soutěži a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím. Poskytnutí osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem na uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jestliže subjekt údajů neposkytne své osobní údaje, nebude se moci stát účastníkem soutěže dle těchto pravidel. 
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Magdalenu Slukovou, magdalena.slukova@nn.cz a do předmětu uvést “Slosování o MacBook Pro.”


V Praze dne 1. 10. 2021

01.10.2021

Sdílet

Přihlásit se k odběru novinek

Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

Kontakt

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov